RELACJE INWESTORSKIE
RELACJE INWESTORSKIE

KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI

 

Zgodnie z art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r., na podstawie nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2019 r., poz. 1798), spółka akcyjna ma obowiązek prowadzenia własnej strony internetowej i zamieszczania także na tej stronie, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymaganych przez prawo lub statut ogłoszeń pochodzących od spółki.

 

 

    ZMIANA NAZWY SPÓŁKI

 

                 W dniu 7 czerwca 2021 roku sąd rejestrowy dokonał wpisu zmiany nazwy spółki z HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A. na

                 nową: 4CELL THERAPIES S.A.

 

    ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

 

                 W dniu 24 marca 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w przedmiocie zmiany par. 1,

                 par. 41 i par. 43 statutu Spółki i przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu. Wniosek o wpis rzeczonych zmian został

                 złożony do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

    ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW DO REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW FINANSOWYCH

                  

                 W dniu 2 lutego 2020 roku HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A. złożyła do Repozytorium Dokumentów

                 Finansowych następujące dokumenty za rok obrotowy trwający od 1 sierpnia 2019 roku do 31 lipca 2020 roku:

 

                       1.  Sprawozdanie finansowe,

 

                       2.  Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki,

 

                       3.  Opinię biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego,

 

                       4.  Uchwałę o podziale zysku,

 

                       5.  Uchwałę o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego.

 

 

    ZMIANY W RADZIE NADZORCZEJ HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A.

 

 

                 W dniu 29 stycznia 2021 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Helix Immuno-Oncology S.A. podjęło uchwałę w

                 przedmiocie zmian w Zarządzie Spółki, powołując do Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Kamińskiego. W związku z

                 rezygnacją Członka Rady Nadzorczej, Pana Hemana Chao, Rada Nadzorcza Spółki funkcjonuje w następującym składzie:

                 Profesor Sławomir Majewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Andreas Kandziora – Członek Rady Nadzorczej i

                 Pan Piotr Kamiński – Członek Rady Nadzorczej.

 

 

 

    INFORMACJA O PIĄTYM WEZWANIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

    

                 Zarząd HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 59C, 44-100 Gliwice, wpisanej do

                 rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000692806, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X

                 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 1 880 468,50 PLN w całości

                 wpłaconym, NIP: 5252547574, REGON: 146535883 (dalej również jako: „Spółka”), w wykonaniu obowiązku

                 wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz

                 niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm. – dalej również jako: „Ustawa”) niniejszym wzywa

                 akcjonariuszy HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A. do złożenia w Spółce, do dnia 31 stycznia 2021 roku, dokumentów akcji

                 (odcinków zbiorowych akcji) Spółki.

 

                 Dokumenty akcji można składać w biurze Spółki w Warszawie pod adresem: ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2B, 00-908

                 Warszawa, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce

                 odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

                 Jednocześnie Spółka informuje, iż:

 

                        1. Wezwanie związane jest z obowiązkową dematerializacją akcji wprowadzoną Ustawą.

                            

                        2. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym

                            niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie

 

                        3. Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację

                            z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania;

 

                        4. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku;

                            z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot

                            wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki;

 

                        5. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki,

                            że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy;

 

                        6. Spółka dokonała indywidualnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce w sposób

                            właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki.

 

 

                  Zarząd Spółki:

                  Ireneusz Fąfara – Prezes Zarządu

                  Paweł Wiśniewski – Wiceprezes Zarządu

      

 

    

    INFORMACJA O CZWARTYM WEZWANIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

                 Zarząd HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 59C, 44-100 Gliwice, wpisanej do

                 rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000692806, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X

                 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 1 880 468,50 PLN w całości

                 wpłaconym, NIP: 5252547574, REGON: 146535883 (dalej również jako: „Spółka”), w wykonaniu obowiązku

                 wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz

                 niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm. – dalej również jako: „Ustawa”) niniejszym wzywa

                 akcjonariuszy HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A. do złożenia w Spółce, do dnia 31 stycznia 2021 roku, dokumentów akcji

                 (odcinków zbiorowych akcji) Spółki.

 

                 Dokumenty akcji można składać w biurze Spółki w Warszawie pod adresem: ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2B, 00-908

                 Warszawa, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce

                 odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

                 Jednocześnie Spółka informuje, iż:

 

                        1. Wezwanie związane jest z obowiązkową dematerializacją akcji wprowadzoną Ustawą.

 

                        2. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym

                            niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie

 

                        3. Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację

                            z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania;

 

                        4. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku;

                            z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot

                            wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki;

 

                        5. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki,

                            że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy;

 

                        6. Spółka dokonała indywidualnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce w sposób

                            właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki.

 

 

                  Zarząd Spółki:

                  Ireneusz Fąfara – Prezes Zarządu

                  Paweł Wiśniewski – Wiceprezes Zarządu

      

 

      INFORMACJA O TRZECIM WEZWANIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

                 Zarząd HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 59C, 44-100 Gliwice, wpisanej do

                 rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000692806, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X

                 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 1 880 468,50 PLN w całości

                 wpłaconym, NIP: 5252547574, REGON: 146535883 (dalej również jako: „Spółka”), w wykonaniu obowiązku

                 wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz

                 niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm. – dalej również jako: „Ustawa”) niniejszym wzywa

                 akcjonariuszy HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A. do złożenia w Spółce, do dnia 31 stycznia 2021 roku, dokumentów akcji

                 (odcinków zbiorowych akcji) Spółki.

 

                 Dokumenty akcji można składać w biurze Spółki w Warszawie pod adresem: ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2B, 00-908

                 Warszawa, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce

                 odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

                 Jednocześnie Spółka informuje, iż:

 

                        1. Wezwanie związane jest z obowiązkową dematerializacją akcji wprowadzoną Ustawą.

 

                        2. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym

                            niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie

 

                        3. Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację

                            z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania;

 

                        4. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku;

                            z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot

                            wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki;

 

                        5. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki,

                            że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy;

 

                        6. Spółka dokonała indywidualnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce w sposób

                            właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki.

 

 

                  Zarząd Spółki:

                  Ireneusz Fąfara – Prezes Zarządu

                  Paweł Wiśniewski – Wiceprezes Zarządu

                 

 

      REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI

 

                 W dniu 27 października 2020 roku, sąd rejestrowy – Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego

                 Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Helix Immuno-Oncology S.A. W całości opłacony

                 kapitał zakładowy Spółki wynosi    obecnie 1 880 468,50 PLN.

 

      INFORMACJA O DRUGIM WEZWANIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

                 Zarząd HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 59C, 44-100 Gliwice, wpisanej do

                 rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000692806, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X

                 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 1.321.950,00 PLN w całości

                 wpłaconym, NIP: 5252547574, REGON: 146535883 (dalej również jako: „Spółka”), w wykonaniu obowiązku

                 wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz

                 niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm. – dalej również jako: „Ustawa”) niniejszym wzywa

                 akcjonariuszy HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A. do złożenia w Spółce, do dnia 31 stycznia 2021 roku, dokumentów akcji

                 (odcinków zbiorowych akcji) Spółki.

 

                 Dokumenty akcji można składać w biurze Spółki w Warszawie pod adresem: ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2B, 00-908

                 Warszawa, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce

                 odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

                 Jednocześnie Spółka informuje, iż:

 

                        1. Wezwanie związane jest z obowiązkową dematerializacją akcji wprowadzoną Ustawą.

 

                        2. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym

                            niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie

 

                        3. Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację

                            z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania;

 

                        4. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku;

                            z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot

                            wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki;

 

                        5. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki,

                            że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy;

 

                        6. Spółka dokonała indywidualnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce w sposób

                            właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki.

 

 

                  Zarząd Spółki:

                  Ireneusz Fąfara – Prezes Zarządu

                  Paweł Wiśniewski – Wiceprezes Zarządu

                 

 

      INFORMACJA O PIERWSZYM WEZWANIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

                   Zarząd HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 59C, 44-100 Gliwice, wpisanej do

                   rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000692806, Sąd Rejonowy w Gliwicach,

                   X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 1.321.950,00 PLN w

                   całości wpłaconym, NIP: 5252547574, REGON: 146535883 (dalej również jako: „Spółka”), w wykonaniu obowiązku

                   wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz

                   niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm. – dalej również jako: „Ustawa”) niniejszym wzywa

                   akcjonariuszy HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A. do złożenia w Spółce, do dnia 31 stycznia 2021 roku, dokumentów akcji

                   (odcinków zbiorowych akcji) Spółki.

 

                   Dokumenty akcji można składać w biurze Spółki w Warszawie pod adresem: ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2B, 00-908

                   Warszawa, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce

                   odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

                   Jednocześnie Spółka informuje, iż:

 

                        1. Wezwanie związane jest z obowiązkową dematerializacją akcji wprowadzoną Ustawą;

 

                        2. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym

                            niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie;

 

                        3. Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację

                            z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania;

 

                        4. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku;

                            z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot

                            wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki;

 

                        5. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki,

                            że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy;

 

                        6. Spółka dokonała indywidualnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce w sposób

                            właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki.

 

 

                  Zarząd Spółki:

                  Ireneusz Fąfara – Prezes Zarządu

                  Paweł Wiśniewski – Wiceprezes Zarządu

 

 

     

     PODNIESIENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI

 

                   W dniu 3 września 2020 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Helix Immuno-Oncology S.A. („Spółka”)

                   podjęło uchwałę w sprawie:

 

                          1. Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 558.518,50 zł poprzez emisję 5 585 185 akcji imiennych

                               zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) oznaczonych jako seria C z pozbawieniem

                               dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki;

 

                          2. Przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

 

                    W konsekwencji przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powyższych uchwał, 5 585 185 akcji

                    imiennych zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł oznaczonych jako seria C zostało objęte przez spółkę ACRX

                    INVESTMENT LIMITED z siedzibą w Nikozji (Cypr), w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii C zostały objęte w

                    zamian za wkład pieniężny. Cena emisyjna akcji serii C to 1,35 zł za akcję.

 

      REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI

                 

                    W dniu 8 lipca 2020 roku, sąd rejestrowy – Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

                    Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Helix Immuno-Oncology S.A. W całości opłacony kapitał

                    zakładowy Spółki wynosi obecnie 1.321.950,00 PLN.

 

      PODNIESIENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI

 

                    W dniu 23 czerwca 2020 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Helix Immuno-Oncology S.A. („Spółka”)

                    podjęło uchwałę w sprawie:

                           

                          1. Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 220 000 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) poprzez

                               emisję 2 200 000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł

                               (dziesięć groszy) oznaczonych jako seria B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji

                               w całości oraz zmiany statutu Spółki;

 

                          2. Przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

 

                     W konsekwencji przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powyższych uchwał, 2 200 000 (dwa

                     miliony dwieście tysięcy) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) oznaczonych jako

                     seria B zostało objęte przez spółkę JR Holding Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Krakowie, w

                     drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii B zostały objęte w zamian za wkład pieniężny. Cena emisyjna akcji serii B to

                     1,35 zł (jeden złoty trzydzieści pięć groszy) za akcję, tj. łącznie wkład pieniężny inwestora wyniósł 2 970 000 zł (dwa

                     miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych). Umowa objęcia akcji została zawarta w dniu 24 czerwca 2020

                     roku. Objęte przez inwestora akcje stanowią udział 16,64 % w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, dających

                     2 200 000 (dwa miliony dwieście tysięcy) głosów, stanowiących po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału

                     zakładowego przez sąd rejestrowy, udział 16,64 % w ogólnej liczbie głosów.

 

 

      ZMIANY W ZARZĄDZIE HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A.

 

                     W dniu 4 czerwca 2020 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Helix Immuno-Oncology S.A. podjęło uchwały w

                     przedmiocie zmian w Zarządzie Spółki, powierzając od dnia 5 czerwca 2020 roku pełnienie funkcji Prezesa Zarządu

                     Panu Ireneuszowi Fąfarze oraz funkcji Wiceprezesa Zarządu Panu Pawłowi Wiśniewskiemu.

 

                     Od dnia 5 czerwca 2020 roku Zarząd Spółki jest dwuosobowy, w następującym składzie:

                           1. Ireneusz Fąfara – Prezes Zarządu

                           2. Paweł Wiśniewski – Wiceprezes Zarządu.

 

      ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW DO REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW FINANSOWYCH

         

                      W dniu 5 lutego 2020 roku HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A. złożyła do Repozytorium Dokumentów Finansowych następujące dokumenty za                          rok obrotowy trwający od 1 sierpnia 2018 roku do 31 lipca 2019 roku:

 

                          1.  Sprawozdanie finansowe,

                 2.  Sprawozdanie z działalności,

                 3.  Opinię biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego,

                          4.  Uchwałę o podziale zysku bądź pokryciu straty,

                          5.  Uchwałę o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego.

 

 

                      

 

 

O SPÓŁCE

 

      

      SPÓŁKA 

 

Helix Immuno-Oncology S.A. to spółka zależna od spółki Helix BioPharma Corp. Akcje spółki Helix BioPharma Corp. są obecnie notowane na giełdzie papierów wartościowych w Toronto (TSX) pod symbolem „HBP”. Helix Immuno-Oncology S.A. w 2017 r. zakończyła proces przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Jest to pierwszy krok na drodze do debiutu spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Helix Immuno-Oncology S.A. aktywnie pracuje nad rozwojem innowacyjnych produktów stosowanych w terapii nowotworów. Działania spółki, w zakresie opracowania potencjalnych leków, opierają się na platformie technologicznej: Tumour Defence Breaker (DOS47), a w szczególności na pracach w obszarze rozwoju cząsteczki V-DOS47, która ma zastosowanie w leczeniu raka piersi oraz innych nowotworów litych.

 

      

HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A.

ul. Bojkowska 59C

44-100 Gliwice

NIP: 5252547574

REGON: 146535883

 

         kapitał zakładowy: 1.321.950,00 PLN

         w całości wpłacony

         KRS: 0000692806

         Sąd Rejonowy w Gliwicach

         X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

 

 

      WŁADZE SPÓŁKI

 

 

   ZARZĄD

 

Ireneusz Fąfara   - Prezes Zarządu

Dr Paweł Wiśniewski   - Wiceprezes Zarządu

 

 

 

   RADA NADZORCZA

 

 

Prof. dr hab. Sławomir Majewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Dr Heman Chao – Członek Rady Nadzorczej

 

Andreas Kandziora – Członek Rady Nadzorczej

 

 

 

 

              KONTAKT

 

Kontakt dla inwestorów:

 

Paweł Wiśniewski – Wiceprezes Zarządu                                              

e-mail: pawel.wisniewski@helixpolska.com

 

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności 

 

 

 

wpk97chg!2n