O Spółce
SPÓŁKA CÓRKA HELIX BIOPHARMA

Helix Immuno-Oncology (dawniej: Helix Polska) to powołana w 2013r. spółka córka kanadyjskiej firmy biofarmaceutycznej Helix BioPharma Corporation.

Siedziba firmy Helix Immuno-Oncology (dawniej: Helix Polska) mieści się w Warszawie, a spółką kieruje silny zespół zarządzający specjalizujący się w obszarze biotechnologii i life science.

W ramach działalności spółki, polscy naukowcy uczestniczą w pracach nad innowacyjnymi technologiami w immunoterapii przeciwnowotworowej, współpracują z wiodącymi ośrodkami akademickimi, wspierają prowadzone w Polsce, Kanadzie oraz USA badania nad lekami onkologicznymi.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Firmy Helix BioPharma Corporation (HBP) oraz Helix Immuno-Oncology (HIO) aktywnie rozwijają innowacyjne produkty w kierunku zastosowania w immunoterapii nowotworów w oparciu o własne, zastrzeżone technologie. Inicjatywy firm, w zakresie opracowania leków, opierają się na platformie technologicznej Tumour Defence Breaker (DOS47). Jest to platforma technologiczna do produkcji cząsteczek terapeutycznych, które neutralizują kwaśne mikrośrodowisko nowotworu. Tumour Defence Breaker (DOS47) reprezentuje innowacyjne podejście terapeutyczne, które poprzez modyfikację mikrośrodowiska komórek nowotworowych, prowadzi do usunięcia bariery dla skutecznego działania leków przeciwnowotworowych, zarówno chemioterapii, terapii celowanych jak i nowoczesnych immunoterapii.

W ramach platformy Tumour Defence Breaker rozwijane są:

L-DOS47 - kandydat na lek znajdujący się w fazie badań klinicznych w ośrodkach polskich i amerykańskich badany we wskazaniu leczenia niedrobnokomórkowego raka płuc (NSCLC),

V-DOS47 - cząsteczka rozwijana w kierunku zastosowania w terapii potrójnie ujemnego raka piersi. Jest obecnie przedmiotem badań przedklinicznych w laboratorium HIO.

Dr Paweł Wiśniewski

Dr Paweł Wiśniewski, pełniący obecnie funkcję Prezesa Zarządu, nim dołączył do zespołu Helix Immuno-Oncology S.A., był założycielem i Prezesem Zarządu w Instytucie Analiz Genetycznych INAGEN Sp. z o.o., współzałożycielem, pomysłodawcą i dyrektorem generalnym Glia Sp. z o.o., menedżerem w Peptaderm Sp. z o. o. oraz doradcą Eastern European Investment Management Venture Capital Fund. Swoje specjalistyczne doświadczenie zdobył poprzez kompleksowe zarządzanie biznesem biotechnologicznym w obszarze m. in. transferu technologii, rozwoju leków, ochrony własności intelektualnej, czy opracowywania i wdrażania strategii rozwoju firm biotechnologicznych.

Dr Dorota
Gierej-Czerkies

Dr Dorota Gierej-Czerkies do momentu powołania na Członka Zarządu Helix Immuno-Oncology S.A., kierowała w spółce projektem rozwoju terapii komórkowej. Jest naukowcem ze specjalistycznymi kompetencjami zarządzania innowacjami w obszarze biotechnologii, w szczególności w zakresie transferu technologii, analizy potencjału rynkowego, ochrony własności intelektualnej, planowania i wdrażania strategii rozwoju firm biotechnologicznych oraz nawiązywania i utrzymywania relacji z partnerami naukowymi. Przed dołączeniem do Helix Immuno-Oncology S.A., dr Gierej-Czerkies była partnerem w BM Consulting, współzałożycielką i partnerem zarządzającym w Laboratorium Mikrobiologicznym Quanteam, a swoje doświadczenie zdobywała m. in. w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego, BTM Mazowsze oraz AstraZeneca.

Działania Helix Immuno-Oncology
na rynku polskim
2016 r.
Uzyskanie dofinansowania projektu V-DOS47 z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
2015 r.
Transfer części technologii oraz działań operacyjnych z Helix BioPharma do Helix Polska (obecnie Helix Immuno-Oncology)
2012 r.
Rozpoczęcie badań klinicznych I fazy L-DOS47 u Chorych na raka płuca w Polsce
2009 r.
Nawiązanie współpracy z polskimi ośrodkami naukowymi: Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie; Wojskowym Instytutem Medycznym, z Państwowym Instytutem Badawczym Gruźlicy i Chorób Płuc oraz z Mazowieckim Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
Od 2005 r.
Związki z Polską dzięki relacjom inwestorskim
2017 r.
Rozpoczęcie badań przedklinicznych w ramach projektu V-DOS47
2016 r.
Rozpoczęcie II fazy badań klinicznych nad L-DOS47
2013 r.
Powołanie Helix Polska (obecnie Helix Immuno-Oncology S.A.) z siedzibą w Warszawie
2010 r.
Udział Polskich naukowców i klinicystów w pracach nad oryginalnymi technologiami w terapii nowotworowej
2009 r.
Prezentacja innowacyjnego podejścia do leczenia nowotworów (DOS47) na konferencji Polskiej Grupy Raka Płuc